Skip to main content
Számvitel

Tájékoztató a veszélyhelyzethez kapcsolódó egyes intézkedésekről, kedvezményekről – 3. (2021.03.29.)

By 2021.04.06.Nincs hozzászólás11 perc olvasási idő

B)  2021. március 1. napján lépett hatályba a 100/2021 (II.27.) Kormányrendelet, mely szabályozza a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokat és támogatásokat.

Az ebben részletezett támogatások:

B/1. A súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásának támogatása

Ha a foglalkoztató súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalóval létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, a jogviszony létesítésének napjáig benyújtott kérelem esetén – ha munkaerőpiaci program eltérően nem rendelkezik – az állami foglalkoztatási szerv

a)  a foglalkoztató – amennyiben nem költségvetési szerv – részére a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését követően, a jogviszony első négy hónapjára a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló bére 50%-ának megfelelő összegben bértámogatást nyújt,

b) a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló részére a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését követően, a foglalkoztatóval fennálló jogviszony első hat hónapjára munkavállalást ösztönző támogatásként a kötelező legkisebb munkabér 30%-ának megfelelő összegű bérkiegészítést nyújt.

Megszüntetésre kerül a támogatás, ha a foglalkoztatásra irányuló jogviszony hat hónapon belül a foglalkoztató felmondásával vagy közös megegyezéssel megszűnik. Ebben az esetben a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésére tekintettel a foglalkoztatótól a bértámogatást vissza követeli a támogatást teljesítő.

A hátrányos helyzetű munkavállaló fogalmának ismertetése a tájékoztató végén található.

A hátrányos és súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló fogalma a 651/2014/EU bizottsági rendeletben foglaltak alapján értendő, ez alapján:

 • hátrányos helyzetű munkavállaló aki:
  • a) az előző 6 hónapban nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban, vagy
  • b) 15 és 24 év közötti életkorú, vagy
  • c) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést (az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje), vagy a nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban, vagy
  • d) 50 éven felüli személy, vagy
  • e) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt, vagy
  • f) valamely tagállamban olyan ágazatban vagy szakmában dolgozik, amelyben a két nem megoszlásában mutatkozó különbség legalább 25%-kal meghaladja a tagállam valamennyi gazdasági ágazatára összességében jellemző átlagos különbséget, és aki az alulreprezentált nemhez tartozik, vagy
  • g) egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésre vagy szakmai tapasztalatszerzésre van szüksége ahhoz, hogy javuljon a tartós foglalkoztatásra való esélye
 • súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló, aki:
  • legalább 24 hónapja nem áll rendszeres, fizetett alkalmazásban, vagy
  • legalább 12 hónapja nem áll rendszeres, fizetett alkalmazásban, és a „hátrányos helyzetű munkavállaló” meghatározásánál felsorolt b)-g) kategóriák valamelyikébe tartozik.

B/2. A csoportos létszámleépítés elkerülését vagy enyhítését célzó támogatás

A létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatás nyújtható a foglalkoztató által végrehajtandó csoportos létszámleépítésnek a foglalkoztatott számára hátrányos következményeit enyhítő intézkedések megtételéhez.

A csoportos létszámleépítés szándékának bejelentését követően az állami foglalkoztatási szerv a foglalkoztató székhelyén, telephelyén vagy a munkavégzési helyen felveszi a létszámleépítéssel érintett foglalkoztatottakkal a kapcsolatot.

Ha a csoportos létszámleépítéssel érintett foglalkoztatott a felmondási idő alatt bejelentkezik az állami foglalkoztatási szervhez szolgáltatást kérőként, az állami foglalkoztatási szerv szolgáltatásait igénybe veheti.

A foglalkoztató részére a csoportos létszámleépítéssel érintett foglalkoztatottanként a foglalkoztatott bére 50%-ának megfelelő összegben három hónap időtartamra bértámogatás nyújtható az általa végrehajtandó csoportos létszámleépítésnek a foglalkoztatott számára hátrányos következményei elkerülése érdekében.

A foglalkoztató részére nyújtott támogatás igénybevételének feltétele, hogy a foglalkoztató

a) csoportos létszámleépítés szándékának bejelentését követő harminc napon belül az állami foglalkoztatási szerv megállapítja, hogy a csoportos létszámleépítéssel érintett foglalkoztatott munkaközvetítéssel történő elhelyezése nem lehetséges,

b) a törvényben előírt, a csoportos létszámleépítésre vonatkozó konzultáció megkezdése iránt intézkedett,

c) igazolja, hogy a csoportos létszámleépítés a gazdasági körülmények miatt vált elkerülhetetlenné,

d) vállalja, hogy a foglalkoztatott foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát közös megegyezéssel vagy felmondással nem szüntetni meg a támogatást követő három hónapban, és a kérelem benyújtásakor fennálló statisztikai állományi létszámot fenntartja.

A foglalkoztató a támogatási időszakot követő egy évben csoportos létszámleépítéssel összefüggő támogatást nem vehet igénybe.

Vissza kell fizetni a támogatást, ha a foglalkoztató a támogatás időtartama alatt vagy azt követő három hónapban a foglalkoztatott foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát közös megegyezéssel vagy felmondással megszünteti, vagy a kérelem benyújtásakori statisztikai állományi létszámot nem tartja fenn.

B/3. Bértámogatás

Az állami foglalkoztatási szerv a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló foglalkoztatott munkahelyének megtartása érdekében vagy új munkahelyek teremtéséhez a foglalkoztatott bérének legfeljebb 100%-ának megfelelő mértékben nyújthat bértámogatást.

A foglalkoztató vállalja, hogy a munkaerőpiaci programban meghatározott, de legalább a támogatás időtartamának felével megegyező időtartamig nem szünteti meg felmondással vagy közös megegyezéssel azon foglalkoztatott foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát, aki után bértámogatásban részesül.

A jelen pont második bekezdésében foglalt rendelkezést az új munkahelyek teremtésénél nem kell alkalmazni

a) ha a támogatás mértéke a foglalkoztatott bérének 50%-át nem haladja meg, vagy

b) az elsődleges munkaerőpiacra történő szocializáció érdekében meghirdetetett munkaerőpiaci program esetén a tanulói, hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 25 év alatti foglalkoztatottak vonatkozásában.

B/4. Mobilitási támogatás

A munkaerő jobb eloszlása és a foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítése érdekében az országon belüli munkaerőpiaci mobilitás támogatás keretében a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint

a) lakhatási támogatás,

b) utazási támogatás

nyújtható.

Az állami foglalkoztatási szerv a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint foglalkoztatásra irányuló jogviszony létrehozása esetén, a jogviszony létesítésének napjáig benyújtott kérelem alapján legfeljebb egy évi időtartamra mobilitási támogatást nyújthat az álláskeresőnek, ha

a) az állandó lakhelyétől legalább 60 km-re lévő településen található a munkavégzés helye, a lakhatásának biztosítására, a lakásbérleti díj tekintetében havonta legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 70%-ának megfelelő összegű lakhatási támogatás formájában,

b) a lakhelyétől 60 km-nél közelebbi, de a lakhelyétől eltérő településen található a munkavégzés helye, a munkába járás biztosítására, a lakóhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében minden 10 km után a kötelező legkisebb munkabér 5%-ának megfelelő összegű havi utazási támogatás formájában.

Lakhatási támogatás annak az álláskeresőnek nyújtható,

a) akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak,

b) aki legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti húsz óra munkaidejű foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít,

c) aki nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t.

Az állami foglalkoztatási szerv a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony ideje alatt, legfeljebb egy évi időtartamra utazási támogatást nyújthat a foglalkoztatónak, annak a foglalkoztatotti létszámnak az erejéig, mely megegyezik azon álláskeresők számával, akikkel a foglalkoztató a kérelem benyújtását megelőző három hónapban az Flt. szerinti munkaviszonyt létesített, ha

a) a foglalkoztatottjának a lakhelyétől eltérő településen található a munkavégzés helye, és

b) a munkába járás biztosításáról a foglalkoztató gondoskodik.

Az utazási támogatás mértéke foglalkoztatottanként a lakóhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében minden 10 km után a kötelező legkisebb munkabér 5%-ának megfelelő összegű havi támogatás. A támogatás összege foglalkoztatottanként nem haladhatja meg a 60 km távolság esetén adandó támogatás összegét.

Vissza kell fizetni a foglalkoztatónak a támogatást, ha a kérelem benyújtásakori statisztikai állományi létszámot a támogatás ideje alatt nem tartja fenn.

A mobilitási támogatást igénybe vevő a támogatási időtartam lejártát követő egy évben nem részesülhet újabb mobilitási támogatásban.

B/5. Munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatása

A munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint az állami foglalkoztatási szerv támogatást nyújthat annak a foglalkoztatónak

a) aki foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít az álláskeresővel, olyan munkakör tekintetében, mely az álláskereső képzését igényli, és a foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében az álláskereső részt vesz a jogszabályban meghatározott képzésben (a továbbiakban: képzés),

b) akinél a foglalkoztatott jogviszonya képzés nélkül nem lenne biztosítható,

c) aki a foglalkoztatott és a foglalkoztató alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása érdekében a foglalkoztatottakat képzésben részesíti.

Meg kell szüntetni és vissza kell követelni a támogatást, ha a foglalkoztatásra irányuló jogviszony a képzés ideje alatt vagy azt követően a képzés időtartamának legalább felével megegyező időn belül a foglalkoztató felmondásával vagy közös megegyezéssel megszűnik.

A munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint az állami foglalkoztatási szerv legalább a kötelező legkisebb munkabér 70%-ának megfelelő összegű havi támogatást nyújthat álláskeresést ösztönző juttatásként annak az álláskeresőnek vagy csoportos létszámleépítéssel érintett foglalkoztatottnak, aki a munkaerőpiacon történő elhelyezkedése érdekében jogszabályban meghatározott képzésen vesz részt.

Az álláskereső a támogatást követően – kivéve, ha ráépülő képzésben vesz részt – a képzés kétszeres időtartamának megfelelő ideig nem részesülhet munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatásában

B/6. Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás

A munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek,

a) akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak,

b) aki az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott – legalább egy hónap időtartamú – szolgáltatás keretében a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségeket megszerzi, és

c) aki a szolgáltatás keretében üzleti terv készítésével bemutatja az indítani kívánt vállalkozás hatékonyságát és működésének részleteit.

Az állami foglalkoztatási szerv annak az álláskeresőnek, aki a vállalkozás indításához szükséges szolgáltatásban sikeresen részt vett,

a) hat hónapon keresztül a kötelező legkisebb munkabér 100%-ának megfelelő mértékű támogatást és

b) legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér tizenötszörösének megfelelő mértékben egyszeri visszatérítendő vagy vissza nem térítendő tőketámogatást

nyújthat.

Az álláskereső a támogatás igénybevételekor vállalja, hogy a vállalkozást a támogatás kezdetétől számított huszonnégy hónapig fenntartja, ezt a munkaerőpiaci programban rögzítettek szerint igazolja.

Ha a vállalkozás huszonnégy hónapnál rövidebb idő alatt megszűnik, az egyszeri tőketámogatást az állami foglalkoztatási szerv visszaköveteli.

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com