Skip to main content
Adózás

2008 évi beszámolók letétbe helyezése és közzététele

By 2008.12.08.Nincs hozzászólás3 perc olvasási idő

2008. évi „évközi” beszámolókra érvényes szabályok

A módosító törvényben elhelyezett átmeneti rendelkezések [486. § (2) bekezdés, 488. § (1) bekezdés] szerint, bár a szabályok 2008. január 1-jétől hatályosak, a beszámoló nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos változásokat első ízben azon 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, amelynek fordulónapja 2008. december 31. vagy azt követő időpont. Ebből következően a 2008-ban sajátos beszámolási kötelezettségüket teljesítők a számviteli törvény 11. §-ában meghatározott időszakról (előtársasági időszak, átalakulás esetén az előző üzleti év mérlegfordulónapját követő naptól az átalakulás napjáig, mint mérlegfordulónapig tartó időszak stb.) készített beszámolójukat még papíralapon is benyújthatják, külön letétbe helyezésre a cégbírósághoz és külön közzétételre a céginformációs szolgálathoz.

Idetartozó változás az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) módosítása, amely szerint az adózónak az adóévről készített éves beszámolót az adóhatósághoz be kell nyújtania [Art. 1. számú melléklete I/B/2. pontja d) alpontja, 6. számú melléklete 1. pontja].

A módosító törvény 480. §-a szerint az Art.-nak az adóévről készült éves beszámoló adóhatósághoz elektronikusan történő benyújtásával kapcsolatos fenti rendelkezését első ízben a 2008. adóévről készítendő beszámolóra vonatkozóan kell alkalmazni, a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók tekintetében azon adóévre kell első ízben alkalmazni, amely adóév első napja 2008. január 1. napját követi.

2009-től érvényes szabályok

A 2008. december 31-ével, illetve az azt követő fordulónappal záródó üzleti évekről készített éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót, összevont (konszolidált) éves beszámolót kizárólag elektronikus úton lehet letétbe helyezni és közzétenni, erre a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott és a cégszolgálathoz benyújtott vagy a kormányzati portál (ügyfélkapu) útján a cégszolgálathoz benyújtott dokumentumcsomag lesz alkalmas. A nyilvánosságra hozatal részletszabályait, a csatolandó dokumentumokat, az eljárás módját a cégtörvény 18-19. §-ai tartalmazzák, illetve az annak felhatalmazása alapján még 2008-ban kihirdetendő IRM-rendelet fogja tartalmazni.

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com