Skip to main content
Adózás

Tájékoztató a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK Tanácsi irányelv alapján kiadott igazolásokról

By 2008.07.10.szeptember 28th, 2022Nincs hozzászólás9 perc olvasási idő
Tisztelt érdeklődő ügyfelünk!

A következőkben rövid tájékoztatást kívánunk nyújtani a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK Tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv) alapján az adóhatóság által kiadott igazolásokról az igazolás kiadását kérő és a kiadott igazolást felhasználó ügyfelek részére.

Az irányelv végső célja az, hogy lehetővé tegye az egyik államban kamat formájában megjelenő, de egy másik tagállamban illetőséggel bíró haszonhúzó magánszemély részére történő kifizetéseknek az utóbbi tagállam törvényeinek megfelelő tényleges adóztatását. Az Irányelv által szabályozott kamatkifizetésekre vonatkozó automatikus információ csere lehetővé teszi e kamatoknak a haszonhúzó illetősége szerinti tagállamban történő adóztatását.

Az Irányelv alkalmazása tekintetében:

  • kamatnak minősül bármely követeléshez kapcsolódó, jóváírt vagy kifizetett kamat – különösen az állampapírból, kötvényből, adósságlevélből származó kamat, az ezekhez kapcsolódó prémiumok és jutalmak -, kivéve a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat,

  • haszonhúzó az a más tagállamban illetőséggel bíró magánszemély, akinek kamatot fizetnek vagy jóváírnak.

  • kifizető az a gazdasági tevékenységet folytató jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró haszonhúzónak közvetlenül kamatot fizet vagy jóváír.

Az Irányelv rendelkezései szerint 22 tagállamban a kifizetők adatot szolgáltatnak az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró haszonhúzónak közvetlenül fizetett kamatról. A kifizetőn kívül adatszolgáltatásra kötelezett továbbá az a gazdasági tevékenységet folytató jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, amely bármely más közösségi tagállamban illetőséggel bíró szervezet útján a szervezet haszonhúzónak minősülő tagjainak juttat kamatjövedelmet. Az adatszolgáltatásra kötelezett az illetékes hatóság részére szolgáltat adatot, kivéve, ha hivatalos okirattal igazolja, hogy jogi személy, vagy az illetősége szerinti tagállamban a társasági adó alanya vagy európai befektetési alapként működik, illetve az illetősége szerinti tagállam hatósága által kiállított igazolás alapján ilyen alapnak minősül.

A társasági adó alanyiság igazolására ilyen hivatalos okiratnak minősül a szervezet (személy) kérelmére az APEH elsőfokú területi szervei által kiállított igazolás, mely tartalmazza: a szervezet nevét, címét, adóazonosító számát (adószámát), továbbá annak igazolását, hogy a szervezet az igazolást kiállító országban adózik a társasági adózás általános szabályai szerint. Az illetőségigazolást a magyarországi illetőségű, társasági adó hatálya alá tartozó adózók a K07 kérelem nyomtatvány kitöltésével vagy egyéb azzal azonos adattartalmú kérelem benyújtásával kérhetik az APEH igazgatóságok ügyfélszolgálatán, kirendeltségein. Az adóhatóság által kiállított igazolás használata nem kötelező, a szervezetek a kifizető rendelkezésre bocsáthatnak más hivatalos bizonyítékot annak igazolására, hogy a nyereségük a társasági adózás szabályai szerint adózik.

Az Irányelv szerint a 2005. január 1-jével kezdődő átmeneti időszak alatt Ausztria, Belgium és Luxemburg nem alkalmazza az automatikus információ cserét. Az átmeneti időszak alatt e három tagállam forrásadót vet ki a kamatra, amennyiben a haszonhúzó nem a kifizető letelepedése szerinti tagállamban bír illetőséggel.

Ausztria, Belgium és Luxemburg által a kamatra kivetett forrásadó az átmeneti időszak első 3 évében 15 %, a következő 3 évben 20 %, azt követően pedig 35 %. A forrásadót kivető tagállamok a kamatra kivetett forrásadó 75 %-át átutalják a haszonhúzó illetősége szerinti tagállamnak az adóév végét követő hat hónapon belül.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 7. számú melléklet 15. pontja rögzíti, hogy az adóhatóság az átmeneti időszak alatt a forrásadót alkalmazó tagállamokból a levont forrásadóból átutalt 75 % adó fogadására devizanemben vezetett számlát nyit. A jóváírást követő 30 napon belül az adóhatóság az átutalt adót 25%-kal kiegészített összegben a jóváírás napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon forintra átszámítva a haszonhúzó adószámláján jóváírja, feltéve, hogy az átutalást teljesítő illetékes tagállami hatóság az adózó azonosítására, illetve a levonás tényének és összegének megállapítására alkalmas adatokat közöl, vagy ezt a magánszemély más megfelelő módon hitelt érdemlően, hitelesen magyarra fordított okirattal igazolja.

Az Irányelv 13. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a forrásadót kivető tagállamok előírják a következő eljárások egyikének vagy mindegyikének alkalmazását annak érdekében, hogy a haszonhúzók a forrásadó alóli mentességet kérelmezhessék:

  • egy olyan eljárást, amely lehetővé teszi a haszonhúzó számára, hogy meghatalmazza a kifizetőt, hogy a részére kifizetett minden kamatról megfelelő információt szolgáltasson az illetékes hatósághoz,

  • egy olyan eljárást, amely biztosítja, hogy ne vessenek ki forrásadót, amennyiben a haszonhúzó bemutat a kifizetőjének egy, az illetősége szerinti tagállam illetékes hatósága által a nevére kiállított, a következőkben részletezett adatokat tartalmazó igazolást.

A magyarországi illetőségű haszonhúzó magánszemélyek a forrásadó le nem vonhatóságáról az illetőségigazolást a K06 kérelem nyomtatvány kitöltésével vagy egyéb azzal azonos adattartalmú kérelem benyújtásával kérhetik az APEH igazgatóságok ügyfélszolgálatán, kirendeltségein. Az igazolás tartalmazza: a haszonhúzó nevét, címét és az adóazonosító számát (ennek hiányában születési helyét és idejét), a kifizető nevét és címét, továbbá a haszonhúzó bankszámlaszámát vagy ennek hiányában az értékpapír azonosító jelét, valamint az illetőség igazolását. Az igazolás kiadása illetékmentes.

Amennyiben a magánszemély adóazonosító jellel nem rendelkezik, a magánszemély lakóhelye szerint illetékes adóhatóság a kérelem adatai alapján adóazonosító jelet képez részére.
A kérelmező a kifizető nevét, címét és a befektetés azonosítására szolgáló adatokat megadhatja a kérelemben vagy a kérelemhez mellékelt igazolás nyomtatványon az 1.1., az 1.2., és az 1.3. pontban levő adatok kitöltésével.

A megtakarításokból származó kamatjövedelmek adóztatásáról szóló 2003/48/EK Tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek Megállapodásokat írtak alá. Amennyiben a Magyarországon illetékes magánszemélyek haszonhúzónak minősülnek Guernseyn, vagy Jerseyn, vagy a Man-szigeten, vagy a Holland Antillákon, vagy Arubán, vagy Anguillán, vagy a Brit Virgin szigeteken, vagy a Kajmán szigeteken, vagy Monserraton, és az igazolás kiadása iránt kérelmet nyújtanak be, abban az esetben a fentiek szerint részükre is kiadja az adóhatóság a fentiekben ismertetett igazolást.

A kiállított igazolásokról a hamisítások megakadályozása érdekében a kifizető (az igazolást felhasználó szervezet) kérelmére az igazolást kiadó APEH igazgatóság az igazolás valódiságáról tájékoztatást nyújt, amennyiben a kifizető a kérelemhez mellékeli az igazolás másolatát és megadja a szárazbélyegző feliratát.

Az Irányelv előírásai szerint az igazolást bármely azt kérelmező részére a kérelmet követő két hónapon belül ki kell állítani, amelyet az APEH igazgatóságok szárazbélyegzővel látnak el és az igazolás három évet meg nem haladó időszakra érvényes.
Az igazolás más tagállamban levő hatóság által rendszeresített igazolás nyomtatványon is kiadható, ha a kérelmező mellékeli az igazolás hiteles magyar nyelvű fordítását, és a nyomtatvány tartalmazza az előzőekben ismertetett adatokat.

Az igazolások kiadásához beadandó kérelem és az igazolás nyomtatványokat internetről letölthető, kinyomtatható formában tesszük közzé. A kérelem és az igazolás nyomtatvány használata nem kötelező, de az ügyintézés gyorsítása érdekében a nyomtatványban szereplő adattartalom közlése, illetve a kitöltött kérelem nyomtatvány megküldése vagy benyújtása célszerű.

Tájékoztatónk a legalapvetőbb információkat tartalmazza, amennyiben további kérdéseik merülnek fel, az igazgatóságok központi ügyfélszolgálatai vagy kirendeltségei készséggel állnak rendelkezésre azok megválaszolására. Igazgatóságaink központi ügyfélszolgálatainak és kirendeltségeinek címe és nyitvatartási ideje, valamint telefonszáma honlapunkon megtekinthető.

  • K07 kérelem nyomtatvány a társasági adó általános szabályai szerinti adózás igazolása tárgyában*

  • Igazolás azon személyek részére, amelyeknek nyeresége a társasági adózás általános szabályai szerint adózik*

  • K06 kérelem nyomtatvány a forrásadó le nem vonhatóságáról szóló igazolás kiadása tárgyában*

  • Igazolás forrásadó le nem vonhatóságáról*

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com