Skip to main content
Adózás

Tájékoztatás a könyvvizsgálói jelentés közzétételének módjáról

By 2009.03.02.Nincs hozzászólás7 perc olvasási idő

Magyar Könyvvizsgálói Kamarahegedű

A Szakértői Bizottság véleménye szerint a könyvvizsgálói jelentés beküldése a beszámolóval együtt a vizsgált cég feladata. Erre tekintettel a könyvvizsgáló az aláírt és pecséttel ellátott könyvvizsgálói jelentésen túl elektronikusan, word dokumentum formájában is átadja jelentését, ami lehetővé teszi a cég számára a dokumentum csatolását a beszámolóhoz. A jelentés és a beszámoló beküldésének felelőssége a cégé, ugyanakkor szükséges, hogy a könyvvizsgáló is meggyőződjön arról, hogy a felkerült dokumentumok azonosak az általa vizsgáltakkal, illetve az általa kibocsátott könyvvizsgálói jelentéssel.

A Szakértői Bizottság – a Cégtörvény és a Számviteli törvény számviteli beszámolók közzétételére vonatkozó, 2008. december 27-től hatályos rendelkezéseire figyelemmel – 2009. január 13-án megtárgyalta a könyvvizsgálók közzététellel kapcsolatos feladatait.

A Szakértői Bizottság véleménye szerint a könyvvizsgálói jelentés beküldése a beszámolóval együtt a vizsgált cég feladata. Erre tekintettel a könyvvizsgáló az aláírt és pecséttel ellátott könyvvizsgálói jelentésen túl elektronikusan, word dokumentum formájában is átadja jelentését, ami lehetővé teszi a cég számára a dokumentum csatolását a beszámolóhoz. A jelentés és a beszámoló beküldésének felelőssége a cégé, ugyanakkor szükséges, hogy a könyvvizsgáló is meggyőződjön arról, hogy a felkerült dokumentumok azonosak az általa vizsgáltakkal, illetve az általa kibocsátott könyvvizsgálói jelentéssel.

Az elnökség 2009. január 23-i ülésén a 2009. könyvvizsgálói jelentések közzétételének módjáról szóló tájékoztatást megtárgyalta és elfogadta.

A 2008. évi XCVI. törvény 2008. december 27-i hatállyal (hivatkozott törvényt ld. lap alján) módosította a Cégtörvény – beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó 18-19. §-ainak – rendelkezéseit.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alább ismertetett új rendelkezéseket a 2009. május 1. napján vagy azt követően benyújtott beszámolókra kell alkalmazni. 2009. április 30-áig a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségnek papír alapon és elektronikusan egyaránt eleget lehet tenni, azzal, hogy a közzétételi kötelezettséget a beszámoló céginformációs szolgálatnak való megküldése útján kell teljesíteni. A céginformációs szolgálat a beszámolókat – azok feldolgozását és elektronikus okirattá történő alakítását követően – közzéteszi honlapján.

 • A cégnek a Számviteli törvény szerinti beszámolót elektronikus úton, a kormányzati portál útján (ügyfélkapun; a www.magyarorszag.hu internetes felületen keresztül) kell a céginformációs szolgálat részére megküldeni.
 • Ennek során nincs helye a papír alapú beszámoló képi formátumú elektronikus okirattá történő átalakításának (=scannelésnek).
 • A beszámolóhoz – a cég, a beszámolót benyújtó természetes személy azonosíthatósága, valamint a benyújtás jogszerűségének igazolása érdekében – (a honlapról majd letölthető) elektronikus űrlapot kell mellékelni.
 • Az elektronikus űrlapot a céginformációs szolgálat továbbítja – az érkezést követően haladéktalanul – az állami adóhatóság részére.
 • A beszámolónak a céginformációs szolgálat részére történő elektronikus megküldésével a cég letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz.
 • A Számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus okiratként történő elkészítése nem jogosít a beszámoló összeállítását (formáját, szerkezetét, tagolását) illetően a Számviteli törvényben előírt rendelkezésektől való eltérésre.
 • A beszámolót a cégnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 7. §-ának (2) bekezdése szerinti képviselője küldi meg a céginformációs szolgálat részére (az ügyfélkapun keresztül).
 • Ha a cég a beszámolóról – külön jogszabály szerint arra feljogosított által aláírt – papír alapú okirat alapján határozott, úgy a beküldő személy egyben igazolja, hogy az ezt követően elektronikus úton megküldött beszámoló megegyezik a jóváhagyott beszámolóval. Ebben az esetben e személy a papír alapú beszámoló egy eredeti példányát – annak elfogadásától számított tíz évig – megőrzi, és amennyiben a megküldött beszámoló szabályszerűségével összefüggésben kétség merülne fel, köteles azt a cégbíróság felhívására bemutatni.
 • A beszámolóhoz mellékelni kell az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot, valamint kötelező könyvvizsgálat esetén a független könyvvizsgálói jelentést is. A törvény beszámolóra vonatkozó előírásait az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatra, valamint a könyvvizsgálói jelentésre is megfelelően alkalmazni kell.
 • A beszámoló közzétételére a céginformációs szolgálat honlapján, napi feltöltéssel kerül sor.
 • A közzétételi költségtérítést külön jogszabályban meghatározott módon kell megfizetni az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak a kincstárnál vezetett számlájára. A közzétételi költségtérítés befizetését a céginformációs szolgálat ellenőrzi. Ha a közzétételi költségtérítés befizetése nem vagy nem megfelelő összegben történt meg, erről a céginformációs szolgálat 30 napon belül értesíti az állami adóhatóságot. Ebben az esetben a céget úgy kell tekinteni, mint amely a letétbe helyezési és a közzétételi kötelezettségnek nem tett eleget.
 • A kormányzati portál a beszámoló közzétételre történő megküldésének teljesítéséről az időpont megjelölésével elektronikus igazolást küld a beszámolót benyújtó személynek. A beszámoló megküldésére vonatkozó határidők tekintetében a céginformációs szolgálathoz történő – az informatikai szempontból szabályszerű – érkezés időpontja irányadó.
 • Az állami adóhatóság az elektronikus űrlap adatai alapján ellenőrzi a beszámoló megküldésének tényét és időpontját. Amennyiben az állami adóhatóság azt állapítja meg, hogy a cég a letétbe helyezésre és közzétételre előírt törvényi határidőig nem küldte meg a beszámolót, felhívja a cég figyelmét kötelezettségének elmulasztására, továbbá arra, hogy 15 napon belül tegyen annak eleget. A felhívás eredménytelensége esetén az állami adóhatóság külön törvényben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhat.
 • A céginformációs szolgálat honlapján a közzététel céljából megküldött beszámolók haladéktalanul és ingyenesen megismerhetővé válnak. A beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján cégnév vagy cégjegyzékszám megadásával, keresőprogram segítségével is megismerhetőek.
 • A beszámolót, illetve annak elektronikus másolatát a céginformációs szolgálat őrzi, gondoskodik a beszámolót érintő archiválási feladatok ellátásáról. A beszámolót úgy kell megőrizni, hogy az kizárja az utólagos módosítás lehetőségét, folyamatosan biztosított legyen az ahhoz való hozzáférés, valamint az elektronikus okirat értelmezhetősége (olvashatósága). Az elektronikus okiratot védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés ellen is.

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com