Skip to main content
Adózás

Árverések – Ingatlan

By 2008.07.09.Nincs hozzászólás5 perc olvasási idő

Figyelmeztetés

Az árverezés feltételeit és jogkövetkezményeit a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény szabályozza.

Árverezni személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erej? magánokirattal kell igazolni.

Az adós az árverésen sem személyesen, sem maghatalmazottja útján nem árverezhet, és az ingatlant árverés útján közvetve sem szerezheti meg.

Ingatlanra csak az árverezhet, aki el?legként az ingatlan becsértékének 10 %-át legkés?bb az árverési ajánlatának megtétele el?tt a végrehajtónál letétbe helyezi, és személyi adatait (képviseleti jogosultságát) a végrehajtónál igazolja.

Az el?leg letétbe helyezése az Adó- és Pénzügyi Ellen?rzési Hivatal árverést kit?z? Igazgatóságának végrehajtói letéti számlájára történ? átutalással is teljesíthet?. Az el?leg összegét olyan id?pontban kell átutalni, hogy az az árverés id?pontját megel?z?en megérkezzen a végrehajtói letéti számlára. A letétbe helyez? csak akkor árverezhet, ha az átutalásról szóló terhelési értesít?t legkés?bb az árverési ajánlatának megtétele el?tt a végrehajtónak bemutatja és a másolati példányt átadja.

Az árverési el?leget nemcsak az árverés megkezdése el?tt, hanem az árverés közben is le lehet tenni, ha az árverez? kés?bb kíván a licitálásba bekapcsolódni. Árverési ajánlatát az árverez? ebben az esetben is csak az el?leg letétele és személyi adatainak (képviseleti jogosultságának) igazolása után teheti meg.

A licitálásba legkés?bb az ingatlanra ajánlott legmagasabb licitár háromszori kikiáltása el?tt lehet bekapcsolódni.

Az árverési vev? által letétbe helyezett el?leg a vételárba beleszámít.

Akinek az ingatlanszerzése engedélyhez van kötve, az árverezése el?tt igazolni köteles, hogy az engedélyt megkapta.

Az árverési vev? köteles a teljes vételárat az árverést?l – ha pedig az árverést jogorvoslattal támadták meg, a jogorvoslatot eldönt? határozat joger?re emelkedését?l – számított 15 napon belül befizetni, vagy átutalni a végrehajtói letéti számlára. Ha ezt elmulasztja, el?legét elveszti.

A végrehajtó a vételár megfizetésére legfeljebb 2 hónapig terjed? halasztást adhat, ha ezt a vételár nagyobb összege vagy más fontos körülmény indokolttá teszi. Fizetési halasztás esetén az árverési vev?nek a vételár el?leggel csökkentett összege után az esedékesség napjától a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell fizetnie.

A Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell fizetni akkor is, ha az árverési vev? a vételárat az árverést követ? 15 napon belül, vagy ha az árverést jogorvoslattal támadták meg, a jogorvoslat joger?s elbírálásától számított 15 napon belül, illetve ha az engedélyezett fizetési haladék id?tartama alatt nem fizeti meg.

Ha az els? árverés sikertelen, akkor az ingatlan az árverést követ? 3 hónapon belül – a végrehajtó által kit?zött id?pontban – második árverésen kerül értékesítésre. A második árverésen az els? árverésre vonatkozó szabályok érvényesülnek. A vételár megfizetését elmulasztó korábbi árverési vev? azonban a második árverésen nem árverezhet.

A második árverés nem kerül megtartásra, ha a korábbi árverési vev? a második árverés megkezdése el?tt befizette a vételárat, vagy azt átutalta és az err?l szóló terhelési értesít?t a végrehajtónak bemutatta, másolatát részére átadta, továbbá megtérítette a második árverés kit?zésével felmerült költséget. Az utólag megfizetett vételárba az els? árverésen letett el?leget nem lehet beszámítani, azt az árverési vev? véglegesen elveszti.

Ha a második árverésen az ingatlant alacsonyabb áron adták el, mint amelyet az els? árverésen a korábbi árverési vev? felajánlott, a különbözetet a korábbi árverési vev? köteles megtéríteni. Az adóhatóság a vételár-különbözet megfizetésére határozattal kötelezi az árverési vev?t. A megtérítend? összegbe az elveszett el?leg beleszámít.

Ha az árverési vev? a teljes vételárat kifizette, és az árverést?l számított 30 nap eltelt, a végrehajtó az árverésen megvett ingatlant átadja az árverési vev?nek.

Az ingatlan után az adó és más köztartozás az árverési vev?t az árverés napjától terheli.

Osztatlan közös tulajdonban lév? ingatlan esetén az adós tulajdonostársai együttesen kérhetik, hogy árverezzék el az egész ingatlant. Az ingatlanra az adós kivételével bármelyik tulajdonostárs árverezhet.

Az árverésen a tulajdonostársakat el?vásárlási jog nem illeti meg.

A tulajdonszerzés illetékköteles.

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com