Skip to main content
Adózás

Tájékoztató a 0865/650/651/310/320. számú áfabevallást 2008. május 1-jétől érintő változásokról

By 2008.07.10.Nincs hozzászólás6 perc olvasási idő

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2008. évi VII. törvény módosította az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényt (a továbbiakban Áfa tv.) és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt (a továbbiakban: Art.).

A jogszabálymódosítás miatt, a 0865/650/651/310/320. számú áfa bevallás kitöltésével kapcsolatos változások a következők:

Az Áfa bevallás főlapjának (C) blokkjában a ?Sajátos beszámoló készítési kötelezettség miatt a soron kívüli bevallás kódja? rovatban a közvetett vámjogi képviselő vagy a továbbműködő újra bejelentkezett adómentes importőr évközi havi áfa-gyakoriságra váltása miatti törtidőszaki bevallás benyújtását az új, 8-as kóddal kell jelölni. Azt a bevallást kell ezzel a kóddal jelölni, amely közvetlenül megelőzi a havi gyakoriságra váltás napját.

A 08310-es önellenőrzési bevalláson ez a kód nem jelölhető.

Az Áfa tv. 2008. május 1-jétől hatályos 96. §-a alapján, abban az esetben, ha a termék importja során a vámeljárásban az importáló helyett annak közvetett vámjogi képviselője jár el, az importáló írásos meghatalmazása alapján a közvetett vámjogi képviselő a 95. § szerinti adómentesség érvényesítése érdekében is eljárhat az importáló helyett.

Érvényes meghatalmazás alapján a 95. § szerinti adómentesség érvényesítéséhez fűződő feltételeket a közvetett vámjogi képviselő teljesíti azzal, hogy a 95. § (1) bekezdéséneka)pontja szerinti termékértékesítéssel összefüggő, az Áfa tv.-ben és az Art.-ben meghatározott kötelezettségnek saját nevében úgy tesz eleget, hogyaz ügylet teljesítését tanúsító számlát mint az importáló meghatalmazottja bocsátja ki; arról importálónként, ezen belül megbízásonként egymástól elkülönített nyilvántartást vezet; bevallásában és összesítő nyilatkozatában az ügyletre vonatkozó adatokat a saját adataihoz képest elkülönítetten közli.

Amennyiben a közvetett vámjogi képviselő az importáló meghatalmazása alapján az importáló helyett az Áfa tv. 95. § szerinti adómentesség érvényesítése érdekében eljár, az Áfa tv. 2008. május 1-jétől hatályos 96. § (3) bek. c) pontja alapján a bevallásban a 07-es lap első részében és a 08A60. számú Összesítő nyilatkozatában az ügyletre vonatkozó adatokat a saját adataihoz képest elkülönítetten kell közölnie.

Az Art. 1. számú melléklet I/B. 3. ak)-am) alpontjai alapján havonként kell bevallást benyújtania:

  • az Áfa tv. 96. §-ában meghatározott közvetett vámjogi képviselőnek,

  • annak az adózónak, aki (amely) az Áfa tv. szerinti adómentes termékimportot megalapozó közösségi termékértékesítésen kívül adóalanyiságot keletkeztető termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást belföldön nem végez azzal, hogy nem kell áfa-adóbevallást benyújtani arról a hónapról, melyben az adózó az e pontban meghatározott termékértékesítést sem végzett.

A közvetett vámjogi képviselőnek és annak az adózónak, aki (amely) az Áfa törvény szerinti adómentes termékimportot megalapozó közösségi termékértékesítést végez (és az adómentes termékimportot nem közvetett vámjogi képviselő igénybevételével teljesíti), a havi áfa-bevallást első alkalommal arról a hónapról kell benyújtani, amelyben az Art. 22. § (1) bekezdés f) vagy g)pontjában meghatározott nyilatkozat vagy a termék vámjogi szabad forgalomba bocsátására irányuló árunyilatkozat tételére köteles. A havi áfa-elszámolásra való évközi áttérés esetén az áttérést megelőző, bevallással le nem fedett időszakról az adózó az első alkalommal benyújtandó havi áfa bevallással egyidejűleg tesz bevallást és az adót a bevallással egyidejűleg fizeti meg, illetve ettől az időponttól igényelheti vissza.

A fent említett jogszabály módosítás a 08320 pótló bevallást nem érinti.

A 0865/650/651/310. sz. áfa bevallás 07. lapjának kitöltésével kapcsolatos tudnivalók:

A 08310. vagy a 08320. számú bevallásban a 07-es lapot import adójogi megbízottként csak a 2006. 09. 02. és 2007. 12. 31. közötti időtartamon belüli időszakra vonatkozóan lehet kitölteni.

Közvetett vámjogi képviselő által benyújtott bevallás kitöltött 07-es lapja esetében a bevallási időszak kezdő dátuma nem lehet korábbi 2008. 05. 01-nél.

Azon adózó esetében, aki közvetett vámjogi képviselőként 2008. 05. 01-jétől vagy későbbi időponttól kezdődően bejelentkezett az adóhatósághoz, a 2008. 05. 01-jét megelőző időszakokra vonatkozó bevallásaiban a 07-es lap 116-121. sorait nem töltheti ki, kivéve ha az adózó 2006. 09. 02. és 2007. 12. 31. közötti időszakban import adójogi megbízottként volt bejelentkezve és e korábbi időszakaira önellenőrzést, pótlást nyújt be.

Amennyiben a korábban import adójogi megbízotti státuszban lévő adózó a 2006. 09. 02. és a 2007. 12. 31. közötti időszakra vonatkozóan önellenőrzi vagy pótolja a bevallását, és azon belül az adómentes termékimporttal kapcsolatos adatokat, akkor a 07-es lap kitöltésével, a 08310. számú önellenőrzési, illetve a 08320. számú pótló bevallást kell benyújtania.

A 08A60. számú Összesítő nyilatkozat kitöltésére vonatkozó tudnivalók:

A 08A60. számú Összesítő nyilatkozat 08A60-01. sz. ?Termékértékesítések? lap, (d) oszlopában ?K? betűjellel kell jelölni azokat az ügyleteket, amelyekben az importáló helyett annak közvetett vámjogi képviselője jár el. A 08A60. számú Összesítő nyilatkozat ?Termékértékesítés? részében az aktuális negyedévre vonatkozó, ?K? betűjellel megjelölt tételek összegének meg kell egyezniük az adott negyedévre benyújtott áfa-bevallás(ok) 116B és 117B  sorainak adóalap rovataiból származó összeggel.

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com