Skip to main content
GazdaságVállalkozás

Pénztárgépcsere támogatás 2013

By 2013.06.06.Egy hozzászólás17 perc olvasási idő

Közlemény

a hagyományos pénztárgép online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról

I. Bevezetés

A Magyar Közlöny 2013/24. számában 2013. február 15-én megjelent a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Pénztárgép Rendelet).

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 198. §-a értelmében az adópolitikáért felelős miniszter támogatást nyújt a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez.

Ennek érdekében 2013. június 3-án a Magyar Közlöny 2013/87. számában kihirdetésre került a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: Támogatás Rendelet).

II. Támogatásra jogosultak

Az előirányzat terhére vissza nem térítendő támogatás a Pénztárgép Rendeletnek megfelelő, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel (AEE) rendelkező pénztárgép 2013. évi beszerzéséhez nyújtható.

A támogatást a pénztárgép üzemeltető az alábbi esetekben igényelheti:

1. a Pénztárgép Rendelet 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgép használatra kötelezett adóalany a saját tulajdonában álló és általa üzemeltetett, 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett pénztárgép cseréje esetén;

A Pénztárgép Rendelet 1. § (1) bekezdése alapján nyugtaadási kötelezettségüket kizárólag pénztárgéppel teljesíthetik az adóalanyok az 1. számú mellékletben meghatározott tevékenységük során. E szerint pénztárgéphasználatra kötelezett adóalanyok, illetve üzletek:

a) a gyógyszertárak,

b) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ’08 47.1-47.7 és 47.91 szerinti kiskereskedelmi, az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtást), az 55.1-55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási, a 77.1-77.2 és 77.33 szerinti kölcsönzési és a 95.1-95.2 szerinti javítási tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt, kivéve:

ba) a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet,

bb) a csomagküldő kereskedelem, kivéve annak nyílt árusítást végző üzlete, bemutatóterme,

bc) az ipari – kivéve élelmiszeripari – tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha termelő és értékesítő tevékenységét ugyanabban a helyiségben folytatja,

bd) a termelői borkimérés,

2

be) az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda utazási szolgáltatásai tekintetében,

c) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ’08 46.2-46.7 szerinti nagykereskedelmi tevékenységet folytató adóalanyok, üzletek a kiskereskedelmi értékesítésük tekintetében.

2. a Pénztárgép Rendelet 76/A. § szerinti felmentéssel rendelkező adóalany az online kapcsolatra képes, AEE-vel rendelkező pénztárgép beszerzése esetén;

A Pénztárgép Rendelet 76/A. §-a értelmében az állami adóhatóság által a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 3. § (2) bekezdése alapján, pénztárgép kötelező alkalmazása alól adott, 2013. március 19-én érvényben lévő felmentések 2014. december 31-ig érvényben maradnak.

3. a Pénztárgép Rendelet 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgép használatra nem kötelezett, pénztárgépet saját döntése alapján üzemeltető adóalany a saját tulajdonában álló, és általa üzemeltetett, 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett pénztárgép cseréje esetén.

III. Támogatás mértéke

A támogatás mértéke pénztárgépenként

50 ezer forint. Az üzemeltető legfeljebb öt darab pénztárgép cseréjéhez, beszerzéséhez igényelhet támogatást. Az állami adóhatóság ezt az általa nyilvántartott adatok alapján ellenőrzi.

A támogatáshoz kapcsolódóan előleg nem folyósítható.

A támogatásra jogosultságnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy a támogatás – a Támogatás Rendelet alapján – csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amelyet

– az 1998/2006/EK bizottsági rendelet [általános de minimis rendelet], vagy

– a 875/2007/EK bizottsági rendelet [halászati de minimis rendelet]

előírásaival összhangban lehet igényelni.

Ez jelenti egyrészt azt, hogy támogatás csak olyan tevékenységhez vehető igénybe, amelyet a de minimis rendeletek nem zárnak ki, másrészt jelenti azt is, hogy támogatás az üzemeltetőt csak a de minimis rendeletekben meghatározott küszöbértékig illeti meg. A halászati termékek előállításával, feldolgozásával, forgalmazásával foglalkozó vállalakozások kizárólag a halászati de minimis rendeletben foglaltakra is figyelemmel lehetnek jogosultak támogatásra. Halászati termékek a 104/2000/EK tanácsi rendelet 1 cikkében meghatározott termékek; ezek mind a tenger- vagy belvizekben halászott termékek, mind pedig a jelölt rendeletben felsorolt akvakultúratermékek.

A de minimis támogatások összege bármely három egymást követő adóévben nem haladhatja meg,

– ha a támogatást az üzemeltető az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó tevékenységéhez igényli, a 200 ezer eurót, a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalakozásnál pedig a 100 ezer eurót,

3

– ha a támogatást az üzemeltető a halászati de minimis rendelet hatálya alá tartozó tevékenységéhez igényli, a 30 ezer eurót (egyéni keret), azzal, hogy a rendelkezésre álló tagállami keret sem léphető túl (ez utóbbira lásd a VIII. pontnál írtakat is).

Ha a Támogatás Rendelet keretében igényelt támogatás az üzemeltető által igénybe vett más csekély összegű (de minimis) támogatásokkal együttesen meghaladja a vonatkozó európai uniós jogi aktusokban meghatározott küszöbértékeket, akkor a támogatási igény ezen küszöbértékek nagyságáig érvényesíthető. A forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál a Támogatás Rendelet kihirdetésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.

IV. Támogatás igénybevételének feltételei

A támogatásra az üzemeltető abban az esetben jogosult, ha

a 2011. adóévben legfeljebb 500 millió forint nettó árbevételt ért el, vagy tevékenységét 2012. január 1-jét követően kezdte meg,

és a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában

rendelkezik adószámmal és nem áll adószám-felfüggesztés hatálya alatt,

nem áll végelszámolási-, felszámolási-, csőd- vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt,

nem rendelkezik az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott túlfizetés összegével csökkentett, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 1 millió forintot meghaladó adó- és vámtartozással, kivéve ha arra az állami adó- és vámhatóság részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezett, és

nem rendelkezik munkáltatóként, kifizetőként levont adó tekintetében 10 ezer forintot meghaladó adótartozással.

Az állami adóhatóság a fenti feltételek fennállását az általa nyilvántartott adatok alapján ellenőrzi.

V. Támogatás igénylése iránti kérelem

A támogatás az állami adóhatóságtól a

PTGREG adatlapon igényelhető. Az adatlapot az elektronikus bevallás benyújtására kötelezett üzemeltetők elektronikusan kötelesek benyújtani, egyéb esetben az adatlap papír alapon is benyújtható az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz.

A kérelemben fel kell tüntetni:

a támogatásra jogosult üzemeltető azonosító adatait (nevét/elnevezését, székhelyét, adószámát, valamint, amennyiben a kérelmező a támogatást a 875/2007/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó tevékenységéhez igényli, úgy a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti ügyfél-azonosítót),

a pénztárgép üzemeltetési helyét,

pénztárgép cseréje esetén a lecserélendő pénztárgép 9 jegyű azonosító számát (AP szám),

felmentéssel rendelkező adóalanynak pénztárgép beszerzése esetén a felmentést engedélyező határozat számát.

A kérelemben nyilatkozni kell:

4

arról, hogy az üzemeltető hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot a pénztárgép értékesítője (a továbbiakban: eladó) az állami adóhatóság internetes oldalán elérhető elektronikus lekérdező felületen keresztül leellenőrizze,

arról, ha a támogatást a 875/2007/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó tevékenységéhez igényli,

amennyiben a 875/2007/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozik akkor arról is, hogy a 875/2007/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó szabad de minimis keret ellenőrzéséhez szükséges adatok beszerzése érdekében, valamint az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartási rendszer működtetése céljából hozzájárul adatainak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére történő átadásához,

a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi évben az üzemeltető részére megállapított valamennyi, az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatás támogatástartalmáról.

A PTGREG adatlap és kitöltési útmutatója a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapjáról (https://www.nav.gov.hu

 Letöltések  Nyomtatványkitöltőprogramok  Egyszerűkeresés/Összetett keresés) letölthető

A kérelem benyújtásának határideje 2013. december 15-e. A határidőjogvesztő elmulasztása esetén igazolási kérelem előerjesztésének nincs helye.

VI. Támogatás igénylésére jogosító egyedi kód

Alapesetben az állami adóhatóság az üzemeltetőbejelentése alapján megküldi a pénztárgép üzembe helyezéséhez szükséges üzembe helyezési kódot. Az üzemeltetőa megküldött értesítést a pénztárgép értékesítőének átadja, aki azt, valamint az AP számot rögzíti a pénztárgépben. Ezt követőn az adóügyi ellenőzőegység kapcsolatba lép a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerverével, amely válaszüzenettel üzembe helyezi a pénztárgépet.

Amennyiben az üzemeltetőtámogatást is igénybe kíván venni, abban az esetben az állami adóhatóság az üzemeltetőrészére – pénztárgépenként – megküldi a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot, amely egyben a pénztárgép üzembe helyezési kódja is.

A támogatás igénylésére jogosító egyedi kód

a kérelem elektronikus úton történt megküldése esetén a beérkezéstő számított 5 napon belül a kérelmet benyújtó elektronikus tárhelyére,

a kérelem postai úton történőmegküldése esetén pedig a beérkezéstő számított 8 napon belül postai úton kerül megküldésre.

Az állami adóhatóság a támogatás igénylésére jogosító kód megküldésével egyidejűeg – pénztárgépenként – közli az adóalanyt megilletőtámogatás összegét is.

Az üzemeltetőek a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot a pénztárgép beszerzésekor, de legkésőb 2013. december 31-ig – mely időontig a pénztárgép üzembe helyezésének is meg kell történnie – át kell adnia az eladónak. A támogatás igénylésére jogosító egyedi kód

5

felhasználásának határideje jogvesztő elmulasztása esetén igazolási kérelem előerjesztésének nincs helye.

Figyelem! Fontos, hogy az üzemeltetőaz elektronikus tárhelyére beérkezett támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot kinyomtassa, vagy egyéb módon eltárolja. Továbbá a kinyomtatott, illetve postai úton kapott példányt az üzemeltetőgondosan őizze meg annak érdekében, hogy azt a pénztárgép beszerzésekor az eladó részére át tudja adni.

A pénztárgépek cseréjéhez kapcsolódó támogatás a pénztárgép üzemeltetőénél a következő szerint érvényesül: az eladó a pénztárgép értékesítésekor a támogatás igénylésére jogosító egyedi kód érvényességét az állami adóhatóság internetes honlapján elérhetőelektronikus lekérdezőfelületen keresztül ellenőzi és az érvényes kóddal rendelkezőüzemeltetőrészére a pénztárgépet az állami adóhatóság által közölt támogatás összegével csökkentett vételáron értékesíti.

VII. Támogatás kiutalása

A támogatás kiutalása a pénztárgép eladója részére történik. Az eladó a támogatás kiutalását a csökkentett vételáron értékesített és legkésőb 2013. december 31-ig üzembe helyezett pénztárgépek után, az állami adóhatósághoz legkésőb 2014. január 31-ig, a

1311. számú (a NAV internetes honlapjáról letölthető bevallási nyomtatványon benyújtott kérelmében igényelheti. A határidőjogvesztő elmulasztása esetén igazolási kérelem előerjesztésének nincs helye. A kérelem legkorábban 2013. július 1-jétő nyújtható be.

A kérelemben az eladó adatain (neve/elnevezése, székhelye, adószáma) túl fel kell tüntetni az eladónál érvényesített, a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kódot és az igényelt támogatás összegét is, azzal, hogy az adott pénztárgépre megítélt támogatás összegére részteljesítés nem kérhető továbbá a 355 adónemkódú támogatás esetén minden esetben rendelkezni kell a teljes összeg kiutalásáról/átvezetésérő. A számlán tartás a támogatási összeggel történőelszámolási kötelezettség okán nem megengedett.

Amennyiben a támogatásra irányuló kérelmet az állami adóhatóság elutasítja és az üzemeltetőaz elutasító döntéssel szemben jogorvoslattal él, majd a jogorvoslati eljárás eredményeként megállapítást nyer, hogy az üzemeltetőa támogatás igénylésére jogosult, úgy a támogatás összegét az állami adóhatóság közvetlenül az üzemeltetőrészére folyósítja. A támogatás esedékessége ebben az esetben a határozat jogerőe emelkedésének a napja.

VIII. Támogatásra irányuló kérelem elutasítása

Az állami adóhatóság az üzemeltetőáltal benyújtott kérelmet 8 napon belül elutasítja, amennyiben

– a IV. Támogatás igénybevételének feltételei címszó alatt rögzített feltéteknek a kérelmezőnem felel meg,

– a támogatás elbírálásához szükséges nyilatkozatokat nem teszi meg,

– a folyó pénzügyi évben és az azt megelőőkét pénzügyi évben igénybe vett csekély összegű(de minimis) támogatás összege az európai uniós jogi aktusokban meghatározott küszöbértéket elérte,

– az üzemeltetőnem nyilatkozik arról, hogy a 875/2007/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó tevékenységéhez igényelt támogatásra vonatkozó szabad de minimis keret

6

ellenőzéséhez szükséges adatok beszerzése érdekében, valamint az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekrő szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (2) szerinti nyilvántartási rendszer műödtetése céljából hozzájárul adatainak az MVH részére történőátadásához, az a kérelem elutasítását vonja maga után.

A kérelem abban az esetben is elutasításra kerül, amennyiben az üzemeltetőnyilatkozata szerint a támogatást a 875/2007/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó tevékenységéhez igényli, de az MVH állami adóhatóság részére adott tájékoztatása szerint a halászati de minimis támogatásra rendelkezésre álló tagállami keret kimerült.

A kérelem elutasítása esetén az állami adóhatóság kizárólag az üzembe helyezési kódot küldi meg az üzemeltetőrészére. Erre legkésőb az elutasításról szóló döntés megküldésével egyidejűeg kerülhet sor.

IX. Támogatás jogszerűigénybevételének utólagos ellenőzése

Az állami adóhatóság a támogatás igénybevételének jogszerűégét az üzemeltetőél, valamint az eladónál az adózás rendjérő szóló törvény szerinti adóellenőzés keretében utólag is vizsgálhatja.

Amennyiben az állami adóhatóság megállapítja, hogy az üzemeltetőa támogatás igénybevételére vonatkozó feltételeknek nem felelt meg, és a részére kiadott igazolás alapján az eladó támogatás kiutalását kérte, úgy a támogatás jogosulatlan igénybevételét és annak jogkövetkezményeit az üzemeltetőterhére állapítja meg.

Amennyiben az állami adóhatóság megállapítja, hogy a támogatás kiutalását kérőeladó az adott igazoláshoz kapcsolódóan pénztárgép értékesítést ténylegesen nem végzett, vagy az általa értékesített pénztárgép nem felel meg a Támogatás Rendeletben foglalt követelményeknek, úgy a támogatás jogosulatlan igénybevételét és annak jogkövetkezményeit a támogatás kiutalását kérőeladó terhére állapítja meg.

X. Határidő

2013. július 1.

A támogatás kiutalására irányuló kérelmet az eladó az állami adóhatósághoz legkorábban ettő az időonttól nyújthatja be.

2013. december 15.

A támogatás iránti kérelem üzemeltetőáltali benyújtásának végsőhatárideje, mely határidőjogvesztő elmulasztása esetén igazolási kérelem előerjesztésének nincs helye.

2013. december 31.

Az üzemeltetőek a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot a pénztárgép beszerzésekor, de legkésőb ezen időontig át kell adnia az eladónak. A támogatás igénylésére jogosító egyedi kód felhasználásának határideje jogvesztő elmulasztása esetén igazolási kérelem előerjesztésének nincs helye.

Továbbá a támogatás kiutalásának feltétele, hogy a csökkentett vételáron értékesített pénztárgépeket legkésőb eddig az időontig üzembe is kell helyezni.

2014. január 31.

7

A csökkentett vételáron értékesített pénztárgépek után az eladó a támogatás kiutalását az állami adóhatóságtól legkésőb ezen időontig kérheti. A határidőjogvesztő elmulasztása esetén igazolási kérelem előerjesztésének nincs helye.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Egy hozzászólás

Szólj hozzá

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com